PDA

Volledige versie bekijken : GDPR - Hakuna matatatcf
30 mei 2018, 16:47
Blijkbaar doen er hier en elders onder fotografen heel wat geruchten (en vooral verkeerde veronderstellingen) de ronde omtrent de nieuwe verordening of kortweg GDPR.

Ikzelf loop al bijna 30 jaar door de rechtbanken met zo’n zwart kleedje dus ik mag stellen dat ik ondertussen enigszins vertrouwd ben met het lezen/begrijpen van wetgeving. Bovendien heb ik eind april een seminarie omtrent GDPR bijgewoond.

I.p.v. dus ietwat obscure websites en zonderlinge bloggers te lezen en quoten doe ik wat ik van in den beginne heb geleerd: wie zegt dat, waar staat dat.

Welnu de verordening zegt duidelijk dat ze
NIET van toepassing is op natuurlijke personen bij de uitoefening ve zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.


(cfr. Art. 2 Materieel toepassingsgebied.
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
b) door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die binnen de werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.)

Onder een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit valt dus uiteraard ook je hobby: fotografie.
Dus voor de hobby/amateur-fotografen verandert er niets tegen vroeger; je bent geen onderneming of werkt niet in opdracht ve onderneming (derde).
Al het andere is dus totaal irrelevant voor de hobby-fotograaf.De beroepsfotografen die zullen zich ondertussen (hoop ik toch) degelijk geïnformeerd hebben over wat te doen (overeenkomst - opstellen regels verwerking, bijhouden, vernietigen – aanstelling Data Protection Officer).

Op hen is de Europese verordening wel degelijk van toepassing mn ondernemingen die persoonsgegevens verwerken.

Een onderneming wordt gedefinieerd als een persoon die een economische activiteit uitoefent maar hoeft niet per sé commercieel te zijn.
Een vereniging kan er dus ook onder vallen.
Als je dus als amateur voor een vereniging foto’s gaat maken op een evenement of bijeenkomst moet je wel even opletten.
De regel is hier dat je zonder toestemming personen kan fotograferen zolang die niet “singled out” zijn op je foto. M.a.w. als zij niet herkenbaar zijn en/of het onderwerp uitmaken van je foto is er geen probleem en hoef je geen toestemming te vragen.
Bv: je maakt een foto ve markt met wat historische gebouwen, dan is er geen probleem dat daar ook mensen op te zien zijn. Je onderwerp is de markt en daar lopen nu eenmaal mensen rond.
Maak je foto’s van mensen en verspreid je die met toelichting alla: naam, adres, tel. etc… verzeker je dan van hun schriftelijke toestemming om problemen te vermijden.


De volledige en officiële tekst kan je hier vinden:
https://gdpr-eu.be/wp-content/uploads/2016/12/gdpr-wetgeving-nederlands.pdf

zunoel
31 mei 2018, 12:22
Als ik de wettekst lees staat er toch nog iets meer dan dat.


Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps-
of handelsactiviteit.

Waaruit voortvloeit dat wanneer je tegen betaling bijvoorbeeld een communieshoot gaat doen, je wel onder deze wet valt.

En inderdaad, naast deze wet is er ook nog het Recht op Afbeelding van een persoon.
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht/recht-op-afbeelding
En nog even voor de volledigheid: als je een minderjarig portretteert heb ik ook nog de toelating van de ouders of wettelijke voogd nodig.

tcf
31 mei 2018, 13:06
Jouw toevoeging, in rood gemarkeerd, staat niet in de officiële wettekst doch louter in de overwegingen bij aanhef onder (18).
Ik begrijp dat het voor leken verwarrend kan zijn: artikelen vs overwegingen in de aanhef maar zie het in de zin dat overwegingen zowat de "uitleg/redenen" zijn waarom ze tot een bepaalde wettekst komen.
De artikelen zijn afdwingbaar itt de overwegingen (desgevallend kunnen zij natuurlijk door de rechtbanken gebruikt worden om in betwistingen de bedoeling vd wetgever te achterhalen).

Hier het volledige art.2 zoals afgekondigd op de officiële website vd EU https://gdpr-eu.be/wp-content/uploads/2016/12/gdpr-wetgeving-nederlands.pdf

Artikel 2 Materieel toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
b) door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die binnen de werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit;
d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
3. Op de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie is Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing. Verordening (EG) nr. 45/2001 en andere rechtshandelingen van de Unie die van toepassing zijn op een dergelijke verwerking
van persoonsgegevens worden overeenkomstig artikel 98 aan de beginselen en regels van de onderhavige verordening aangepast.
4. Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn 2000/31/EG, en met name van de regels in de artikelen 12 tot en met 15 van die richtlijn betreffende de aansprakelijkheid van als tussenpersoon optredende dienstverleners onverlet.


De "toevoeging" in rood ten andere zegt alleen wat ik ook zei.
Als je in het kader ve handelsactiviteit fotografeert dan ben je een ondernemer en als dusdanig val je onder de verordening hetzij als verwerker of verwerkersverantwoordelijke.

Let wel op met je gevolgtrekking: "als ik tegen betaling etc"...; die is niet juist want het feit dat dit tegen betaling is of niet is geen voorwaarde zoals uit art.3 2.a) blijkt:

het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen in de Unie, ongeacht of een betaling door de betrokkenen is vereist;


Je moet dus onderscheid maken of je als ondernemer in het kader ve handelsactiviteit opereert (al dan niet tegen betaling) dan wel als je als ondernemer in je vrije tijd/privé etc... foto's maakt. M.a.w. ook een beroepsfotograaf kan buiten zijn beroepskader/opdrachten foto's maken als zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Ik denk bv maar aan de beroepsfotograaf die op vakantie of een familiefeest wat foto's maakt.

Soit, mijn bericht ging in eerste instantie over de onzekerheid en misverstanden die er blijkbaar heersen onder amateur-fotografen/hobbyisten. Voor hen is er spreekwoordelijk niets nieuws onder zon.